Dokument Dagvatten

Dagvatten på din fastighet - Viktig information till dig som fastighetsägare, A4-version för läsning samt utskrift finns här

Oxunda dagvattenpolicy 2016, Oxunda vattensamverkan 2016, A4-version för utskrift läs här.

Oxunda dagvattenpolicy 2016, Oxunda vattensamverkan 2016, informationsfolder om dagvattenspolicyn med kortfattad bakgrundsinformation om Oxunda vattensamverkan samt om det pågående dagvattenarbetet, läs här.

Dagvattnets föroreningar som potentiellt hot för en god ekologisk och kemisk status i ytvattnet, Examensarbete Ulrich Wimmer, 2014, läs här

Dagvatten i genomförandeavtal ABVA och BBR, Ekolagen Miljöjuridik, 2013, läs här

Skötsel av dagvattendammar - en handbok, WRS, 2013, läs här
Bilaga 1 - Lista över redskapsbärare, redskap och kostnader för olika skötselmetoder, läs här
Bilaga 2 - Checklista tillsyn av dagvattenanläggning, läs här
Bilaga 3 - Skötselprogram fördagvattenanläggning - malldokument, läs här
Bilaga 4 - Skötselprogram för dagvattenreningsanläggningar i Täby, läs här
Bilaga 5 - Enkätfrågor, läs här

Planbestämmelser för dagvattenhantering, Ekolagen Miljöjuridik, 2012, läs här

Upphävd Oxunda dagvattenpolicy- och åtgärdsbilaga, Oxunda Vattensamverkan, 2007, läs här

Dagvattennätverket 2005-2006, Vattensamverket, 2007, läs här

Industriellt dag- och avloppsvatten i Upplands Väsby, Åsa Berglund, examensarbete, 2003, läs här

Recipientundersökning 2002 Upplands Väsbykommun, ALcontrol Laboratories, 2004, läs här