Dokument Jordbruk

Informationsbroschyr - Hästen och miljön inom Oxundaåns avrinningsområde, 2017, läs här

Slutredovisning Åtgärder för minskat kväve- och fosforläckage från hästgårdar inom Oxundaåns avrinningsområde, 2017, läs här

Presentation av Hushållningssällskapet om det pågående arbetet med jordbruksprojekten, 2017-02-22, läs här

Oxundaån avrinningsområde, 2011, se här (karta)

Jordbruk och djurhållning inom Oxundaåns avrinningsområde - beskrivning, bakgrund och förslag till åtgärder, Oxunda Vattensamverkan, 2011, läs här

Jordbruk och djurhållning inom Oxunda - En liten presentation av en stor å i ett jordbrukslandskap och förslag till förbättringar, Oxunda Vattensamverkan, 2011, läs här

Skyddszoner och våtmarker i jordbrukslandskapet, Oxundaåns vattenprojekt, 2003, läs här

Riktlinjer för hastgödselhantering inom Oxunda avrinningsområde, Oxundaåns vattenvårdsprojekt, 2003, läs här