Dokument Sjöar och vattendrag

Generellt

Asp - Observationer i Oxundaåns vattensystem, Aquaresurs, 2010, läs här

Norrviken och Edssjön Fiskeribiologisk undersökning, Aquaresurs, Huskvarna ekologi, 2006, läs här

Inventering av vandringshinder i Oxundaåns avrinningsområde, Oxundaåns vattenvårdsprojekt, 2004, läs här

Recipientundersökning, Upplands Väsby kommun, 2003, läs här

Norrviken och Väsjön Fosfor i vatten och sediment, Vattenresurs, 2003, läs här

PM - reningseffekter, Kvarnsjön, Sweco Viak AB, 2003, läs här

Fisk i Oxundaåns avrinningsområde, Oxundaåns vattenvårdsprojekt, 2002, läs här

Edsån

Fiskeundersökningar i Oxundaåns avrinningsområde - Edssjön, Aquaresurs, 2008, läs här

Återinventering av stormusslor i Edsån 2008, Peter Ljungberg, Roger Norling, Helena Herngren, 2008, läs här

Vallentunasjön

Rapport vattenkvalitet, plankton och vattenväxter i Vallentunasjön, Naturvatten 2015, läs här

Biomanipuleringsprojekt i Vallentunasjön - Årssammanställning, Norconsult 2015, läs här

Provfiskeundersökning i Vallentunasjön, Patrik Lindberg, Fredrik Nöbelin, 2004, läs här

Vallentunasjön Fosfor i vatten- och sediment, Vattenresurs, 2002, läs här

Belastningsberäkning från enskilda avlopp med avseende på fosfor - inom Vallentunasjöns avrinningsområde och Täbys kommungränser, Johanna Ledin, 2002, läs här

Mörtsjön

Översilning för fosforavskiljning ur sjövatten - En första uppföljning av funktionen i en kalkad översilningsyta vid Mörtsjön i Täby kommun, Andreas Jacobs, 2004, läs här

Rösjön

Rösjön Vattenkvalitet, Vattenresurs, 2002, läs här

Norrviken

Miljögifter i abborre i Norrviken, LIFE IP Rich Waters rapport, Medins havs- och vattenkonsulter AB, 2017,  läs här

Makrofyter i Norrviken, LIFE IP Rich Waters rapport, Calluna, 2017, läs här

Undersökning av intern belastning och läckagebenägen sedimentfosfor i Norrviken, Naturvatten, 2013, läs här

Mot god status i Norrviken, Naturvatten, 2011, läs här

Karaktarisering av sjön Norrviken, Stockholms universitet, 2007, läs här

Norrviken och Väsjön Fosfor i vatten och sediment, Vattenresurs, 2003, läs här

Acceptabel belastning på sjön Norrviken, Sweco, 2003, läs här

Fysingen

Bottenfaunautvärdering för Fysingen, Upplands Väsby kommun, Anna Lundqvist, 2005, läs här

Fysningens reglering och bedömning av effekter av olika vattennivåer, WRS, 2005, läs här

Provfiskeundersökning i sjön Fysingen, Patrik Lindberg, Fredrik Nöbelin, 2003, läs här