Biologisk mångfald

Under 2013 sammanställdes vilka sträckor inom avrinningsområdet som är biotopkarterade. Under 2014 har vi tagit fram nya biotopkarteringar för några av de sjöar och vattendrag som tidigare saknade underlag. Underlaget kan användas för planering i kommunerna och för att kunna prioritera åtgärder för att öka den biologiska mångfalden i Oxundaåns sjöar och vattendrag. Åtgärdsområden utifrån biotopkarteringarna pekades ut under 2015. Arbetet med biologisk mångfald inom Oxundaåns vattensamverkan är för närvarande vilande, men arbetet fortgår inom respektive kommun.

Dokument

Biotopkartering i Oxundaån 2014, läs här

Sammanställning av biotopkartering i Oxundaån 2013, läs här

Åtgärdsplan för biologisk mångfald inom Oxundaåns avrinningsområde, Regionplane- och trafikkontoret, 2006, läs här

Bottenfaunautvärdering för Fysingen, Upplands Väsby kommun, Miljöanalys, 2005, läs här