Examensarbete om dagvatten i vallentuna

2014-10-02

Ulrich Wimmer har skrivit examensarbetet: Dagvattnets föroreningar som potentiellt hot för en god ekologisk och kemisk status i ytvattnet - en kartläggning av Vallentuna tätorts dagvattenhantering utifrån dess tillsynsbehov. Läs här