Om Oxunda Vattensamverkan

Oxunda Vattensamverkans syfte är att bidra till att Mälarens vatten även i framtiden kan användas som dricksvatten för stora delar av regionen, samt att bevara en mångfald av växt- och djurarter och deras livsmiljöer i sjöarna och vattendragen. Samverkans arbetet ska också leda till ökad tillgänglighet till sjöar och vattendrag för det rörliga friluftslivet.

Oxunda vattensamverkan startade i december 1998. Nu har arbetet etablerats till långsiktig samverkan.

Kommunerna inom projektet har kommit överens om att arbeta för att sjöar, vattendrag och mark ska användas så att biologisk mångfald, natur- och kulturvärden kan bevaras eller förbättras. Sjöar och vattendrag som förorenats genom mänsklig verksamhet ska återställas så att deras värde i naturresurs-, naturvårds- och landskapshänseende säkerställs.

Projektet ska satsa mycket på att informera de som bor, arbetar och vistas i området att projektet pågår och ge vägledning om hur var och en efter sina förutsättningar kan bidra till att minska belastningen på sjöar och vattendrag.