Verksamhet

Oxunda vattensamverkans syfte är att bidra till att Mälarens vatten även i framtiden kan användas som dricksavatten för stora delar av regionen, samt att bevara en mångfald av växt- och djurarter och deras livsmiljöer i sjöarna och vattendragen. Samverkansarbetet ska också leda till ökad tillgänglighet till sjöar och vattendrag för de rörliga friluftslivet. Oxunda Vattensamverkan syftar vidare till att intitiera, koordinera och systematisera det vattenvårdsarbete som kommunerna Sollentuna, Upplands Väsby, Sigtuna, Vallentuna och Täby utför inom Oxundaåns avrinningsområde.

Oxunda vattensamverkan startade i december 1988. Nu har arbetet etableras till långsiktig samverkan. Kommunerna inom projektet har kommit överns om att
arbeta för att sjöar, vattendrag och mark ska användas så att biologisk mångafald, natur och kulturvärden kan bevaras eller förbättras. Sjöar och vattendrag som förorenats genom mänsklig verksamhet ska återställas så att deras värde i naturresurs-, naturvårds- och landskapshänseende säkerställs.

Projektet ska satsa mycket på att informera de som bor, arbetar och vistas i området att projektet pågår och ge vägledning om hur och var en efter sina förutsättningar kan bidra till att minska belastningen på sjöar och vattendrag.

Mål för Oxunda Vattensamverkan

  • Sjöar och vattendrag skall ha en god ekologisk och kemisk status 2021.
  • Sjöar och vattendrag ska användas så att biologisk mångfald, natur- och kulturvärden kan bibehållas eller förbättras.
  • Sjöar och vattendrag som förorenats genom mänsklig verksamhet ska återställas så att deras värde ur naturresurs-, naturvårds-, och landskapshänseende säkerställs.
  • Vattenvårdsarbetet i avrinningsområdet skall kommuniceras med och förankras hos boende och verksamhetsbedrivare.
  • Kvaliteten och särdragen i sjöar och vattendrag ska vara kända i samhället.

En förutsättning för vattensamverkan och för att kunna följa upp och utvärdera målen är att en fortlöpande miljöövervakning bedrivs.