Projekt för att minska jordbrukets påverkan på våra vatten (2015-2017)

Oxunda vattensamverkan drev 2015-2017 i samarbete med Hushållningssällskapet AB drivit två olika projekt för att minska jordbrukets påverkan på våra vatten. Projekten är nu färdiga, och planering för fortsatta projekt pågår. Nedan följer en kort beskrivning av de två projekten.

Åtgärder för minskat växtnäringsläckage inom Oxundaåns avrinningsområde

Syftet med projektet var att minska växtnäringsläckaget från jordbruket inom Oxundaåns avrinningsområde genom att strukturkalka åkermark och anlägga fosfordammar på lämpliga platser, fr.a. på några av de talrika hästgårdarna i området.

I ett inledande skede genomfördes analyser över var de mest erosions- och läckagekänsliga platserna fanns genom en ny metod som utvecklats på SLU. Strukturkalkning genomfördes på 286 ha åkermark och 6 lantbrukare deltog i projektet. 2 st. fosfordammar anlades, båda vid hästgårdar. En större damm om 0,7 ha anlades vid Harby gård i Upplands Väsby kommun, med cirka 40 ha åkermark, plus 20 ha skog/betesmark uppströms.

Projektet har medfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt förmedlade av Länsstyrelsen i Stockholm.

Läs slutrapporten för projektet här.

Minskat växtnäringsläckage från hästgårdar (2015-2017)

Projektet syftade till att minska den påverkan som hästnäringen i området har på Oxundaån i samarbete med ett antal intresserade hästgårdar som har bedömts ha viss påverkan på omgivande vatten. Projektet har medfinansierats genom miljöanslag från Tillväxt- och regionplanenämnden, Stockholms läns landsting.

Läs slutrapporten för projektet här.

Inom projektet togs också en informationsbroschyr riktad till hästgårdar fram, se här.