Projekt för att minska jordbrukets påverkan på våra vatten (2015-2016)

Oxunda vattensamverkan har sedan 2015 i samarbete med Hushållningssällskapet AB drivit två olika projekt för att minska jordbrukets påverkan på våra vatten. Nedan följer en kort beskrivning av de två projekten. För mer information se Hushållningssällskapets redovisning av projektens fortskridande från Oxunda vattensamverkans styrgruppsmöte den 22/11-2017, läs här.

Åtgärder för minskat växtnäringsläckage inom Oxundaåns avrinningsområde

Syftet med projektet är att minska växtnäringsläckaget från jordbruket inom Oxundaåns avrinningsområde genom att strukturkalka åkermark och anlägga fosfordammar på lämpliga platser, fr.a. på några av de talrika hästgårdarna i området.

I ett inledande skede genomfördes analyser över var de mest erosions- och läckagekänsliga platserna fanns genom en ny metod som utvecklats på SLU. Strukturkalkning har genomfördes på 286 ha åkermark och 6 lantbrukare deltog i projektet. 2 st. fosfordammar anlades, båda vid hästgårdar. En större damm om 0,7 ha anlades vid Harby gård i Upplands Väsby kommun, med cirka 40 ha åkermark, plus 20 ha skog/betesmark uppströms.

Projektet har medfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt förmedlade av Länsstyrelsen i Stockholm.

Minskat växtnäringsläckage från hästgårdar (2015-2017)

Projektet syftar till att minska den påverkan som hästnäringen i området har på Oxundaån i samarbete med ett antal intresserade hästgårdar som har bedömts ha viss påverkan på omgivande vatten. 

Projektet kommer visa hur högt kväve- och fosforöverskott hästgårdarna har och hur mycket växtnäring de läcker till Oxundaån, samt visa på kostnadseffektiva åtgärder för att minska växtnäringsläckaget från gårdarna och på sikt kunna uppnå ett bättre vatten och vattenmiljö i ån. Växtnäringskartläggningar kommer att genomföras på 15 hästgårdar runt Oxundaån. Utifrån resultaten av detta ska gårdar som visar sig ge stora överskott på kväve och fosfor väljas ut för att genomföra konkreta åtgärder. Åtgärderna kommer att vara olika för olika gårdar beroende på var problemen är som störst enligt växtnäringskartläggningen.

Efter genomförda åtgärder görs uppföljande växtnäringskartläggningar på gårdarna för att se om kväve- och fosforöverskottet har minskat. Det övergripande målet med projektet är att belysa och minska hästgårdarnas påverkan på vattenkvaliteten i Oxundaån. En informationsbroschyr ska tas fram om resultaten för att komma andra Klenande projekt tillgodo och visa på ett nytt sätt att arbeta med växtnäringsfrågorna.

Projektet har medfinansierats genom miljöanslag från Tillväxt- och regionplanenämnden, Stockholms läns landsting.