Välkommen till Oxunda Vattensamverkan

Biologisk mångfald

Under 2013 sammanställdes vilka sträckor inom avrinningsområdet som är biotopkarterade. Under 2014 har vi tagit fram nya biotopkarteringar för några av de sjöar och vattendrag som tidigare saknade underlag. Underlaget kan användas för planering i kommunerna och för att kunna prioritera åtgärder för att öka den biologiska mångfalden i Oxundaåns sjöar och vattendrag. Åtgärdsområden utifrån biotopkarteringarna pekades ut under 2015. Arbetet med biologisk mångfald inom Oxundaåns vattensamverkan är för närvarande vilande, men arbetet fortgår inom respektive kommun.