Välkommen till Oxunda Vattensamverkan

Biologisk mångfald

Oxunda vattensamverkan arbetar för närvarande, år 2023, med att skapa fria vandringsvägar mellan Norrviken och Vallentunasjön. När detta projekt är slutfört kommer fisk och vattenlevande biota kunna vandra från Mälaren till Vallentunasjön. En av många arter som gynnas av detta är den rödlistade aspen, men även spännande arter exempelvis som ål och nissöga kommer att gynnas av åtgärderna.

På länge sikt kommer Oxunda vattensamverkan fortsätta arbetet med att kartlägga och åtgärda vandringshinder, men även identifiera andra åtgärder som stärker den biologiska mångfalden i anslutning till avrinningsområdets vattendrag.

Tidigare har Oxunda vattensamverkan genomfört biotopkarteringar för några av de sjöar och vattendrag som tidigare saknade underlag. Underlaget kan användas för planering i kommunerna och för att kunna prioritera åtgärder för att öka den biologiska mångfalden i Oxundaåns sjöar och vattendrag.