Välkommen till Oxunda Vattensamverkan

Jordbruk och djurhållning

Oxunda vattensamverkan fortsätter arbetet med att minska jordbrukets och djurhållningens påverkan på vattnen i Oxundaåns avrinningsområde.

En åtgärdsstrategi har tagits fram under år 2020 i syfte att minska hästhållningens påverkan på vattenmiljön. Strategin går i huvudsak ut på att inspirera till ett ökat lokalt åtgärdsarbete på hästgårdarna, alltifrån att mocka i hästtäta hagar till att söka bidrag för att minska läckage av näring från hästhållningen. Oxunda vattensamverkan påbörjade genomförandet av åtgärder i strategin under år 2021. Arbetet kommer att fortgå till år 2025.

Första etappen som drivs genom vår upphandlade konsult WRS avlutas sommaren 2023. Ny upphandling för konsultstöd att genomföra etapp två genomförs under 2023. Om du är hästhållare eller markägare med hästar på mark inom Oxundaåns avrinningsområde så kan du utan kostnad delta i möten, seminarier, studiebesök och gårdsvisa rådgivningar. Passa på att få information, rådgivning och hjälp kring åtgärder på hästgården som är bra för hästen, dig och miljön. Läs mer om projektet här: https://wrs.se/hastgardar/.

 

Tidigare åtgärder

Under 2015-2017 drev vattensamverkan, i samarbete med Hushållningssällskapet AB, två olika projekt för att minska jordbrukets och djurhållningens påverkan på vattnen i Oxundaåns avrinningsområde.

1. Åtgärder för minskat växtnäringsläckage från jordbruk

Syftet med projektet var att minska växtnäringsläckaget från jordbruket inom Oxundaåns avrinningsområde genom att strukturkalka åkermark och anlägga fosfordammar på lämpliga platser, fr.a. på några av de talrika hästgårdarna i området.

Projektet medfinansierades genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt förmedlade av länsstyrelsen i Stockholms län.

Läs slutrapporten för projektet här

2. Minskat växtnäringsläckage från hästgårdar

Projektet syftade till att minska den påverkan som hästnäringen i området har på Oxundaån. Projektet genomfördes i samarbete med ett antal intresserade hästgårdar som har bedömts ha viss påverkan på omgivande vatten och medfinansierades genom miljöanslag från Tillväxt- och regionplanenämnden, Stockholms läns landsting.