Välkommen till Oxunda Vattensamverkan

Jordbruk och djurhållning

Oxunda vattensamverkan fortsätter arbetet med att minska jordbrukets och djurhållningens påverkan på vattnen i Oxundaåns avrinningsområde.

En åtgärds- och kommunikationsstrategi för att minska hästhållningens betydande bidrag till övergödningen håller på att tas fram av WRS på uppdrag av vattensamverkan, där bland annat en karta som åskådliggör hästgårdarnas placering i förhållande till vattendrag och hästtätheten i hagarna redovisas. Underlaget är tänkt att utgöra en kunskapsplattform för vidare arbete och kommunikation med hästentreprenörerna och beräknas vara klart i juni 2020.

Nästa steg är att börja implementera och arbeta utefter den åtgärds- och kommunikationsstrategi som WRS tar fram.

Tidigare åtgärder

Under 2015-2017 drev vattensamverkan, i samarbete med Hushållningssällskapet AB, två olika projekt för att minska jordbrukets och djurhållningens påverkan på vattnen i Oxundaåns avrinningsområde.

1. Åtgärder för minskat växtnäringsläckage från jordbruk

Syftet med projektet var att minska växtnäringsläckaget från jordbruket inom Oxundaåns avrinningsområde genom att strukturkalka åkermark och anlägga fosfordammar på lämpliga platser, fr.a. på några av de talrika hästgårdarna i området.

Projektet medfinansierades genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt förmedlade av länsstyrelsen i Stockholms län.

Läs slutrapporten för projektet här

2. Minskat växtnäringsläckage från hästgårdar

Projektet syftade till att minska den påverkan som hästnäringen i området har på Oxundaån. Projektet genomfördes i samarbete med ett antal intresserade hästgårdar som har bedömts ha viss påverkan på omgivande vatten och medfinansierades genom miljöanslag från Tillväxt- och regionplanenämnden, Stockholms läns landsting.