Välkommen till Oxunda Vattensamverkan

Miljöövervakning

Oxunda vattensamverkan arbetar med att initiera, koordinera och systematisera det vattenvårdsarbete som kommunerna utför inom Oxundaåns avrinningsområde. Vattensamverkan påbörjade under 2003 en gemensam miljöövervakning av avrinningsområdets sjöar och vissa vattendrag. Målet med övervakningen är att ha god kännedom om kemiska, fysikaliska och biologiska värden inom Oxundaåns avrinningsområde. Detta genom att bedriva kontinuerlig miljöövervakning enligt det gemensamma miljökontrollprogrammet och därigenom kunna bedöma ekologisk och kemisk status enligt krav i vattenförvaltningen. Resultaten av programmet ska vara lättillgängliga för berörda kommuner, myndigheter m.fl. samt utgöra underlag vid planering och prioritering av åtgärder i kommunerna.

Under 2021 antogs ett nytt samordnat Miljöövervakningsprogram för Oxundaåns avrinningsområde som gäller åren 2022-2027. Läs Miljöövervakningsprogrammet här.