Välkommen till Oxunda Vattensamverkan

Miljöövervakning

Oxunda vattensamverkan arbetar med att initiera, koordinera och systematisera det vattenvårdsarbete som kommunerna utför inom Oxundaåns avrinningsområde. Vattensamverkan påbörjade under 2003 en gemensam miljöövervakning av avrinningsområdets sjöar och vissa vattendrag. Målet med övervakningen är att ha god kännedom om kemiska, fysikaliska och biologiska värden inom Oxundaåns avrinningsområde. Detta genom att bedriva kontinuerlig miljöövervakning enligt det gemensamma miljökontrollprogrammet och därigenom kunna bedöma ekologisk och kemisk status enligt krav i vattenförvaltningen. Resultaten av programmet ska vara lättillgängliga för berörda kommuner, myndigheter m.fl. samt utgöra underlag vid planering och prioritering av åtgärder i kommunerna.

Under 2018 antogs ett nytt samordnat Miljöövervakningsprogram för Oxundaåns avrinningsområde som gäller åren 2018-2023. Läs Miljöövervakningsprogrammet här.

Dokument

Vattenkvalitet, plankton och vattenväxter i Vallentunasjön, 2018, Naturvatten, läs här

Databas (excel-dokument) Miljögifter i Oxunda avrinningsområde, senast uppdaterat 2017-01-31, nedladdning av excel-fil (3,02 MB) här

Presentation av miljöövervakningen 2017, läs här

Sjöar och vattendrag i Oxundaåns avrinningsområde 2017, läs här. Bilagor i Excel-format finnes här

Presentation av miljöövervakningen 2016, läs här

Sjöar och vattendrag i Oxundaåns avrinningsområde 2014-2016, läs här med tillhörande bilagor

Miljögifter i Oxundaåns vattensystem 2016, läs här

Presentation av miljöövervakningen 2015, Naturvatten läs här

Miljögifter i Oxundaåns vattensystem, 2015, läs här

Sjöar och vattendrag i Oxundaåns avrinningsområde 2015, läs här

Sjöar och vattendrag i Oxundaåns avrinningsområde, 2014, läs här

Sjöar och vattendrag i Oxundaåns avrinningsområde, 2013, läs här

Oxundaåns vattenkvalitet 1991-2012, Länsstyrelsens Stockholm, 2013, läs här

Sjöar och vattendrag i Oxundaåns avrinningsområde 2012, läs här

Sjöar och vattendrag i Oxundaåns avrinningsområde 2009-2011, läs här

Sjöarna i Oxundaåns avrinningsområde 2006-2008, läs här

Vattenkemisk undersökning av Edsån 2005, Naturvatten i Roslagen AB, 2005, läs här
     Bilaga 1 - Analysresultat, läs här
     Bilaga 2 - Klassificering enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för sjöar,
                       läs här

Vattenkemisk undersökning av Ravalnsbäcken 2004-2005, Naturvatten i Roslagen AB, 2005, läs här
     Bilaga 1 - Analysresultat, läs här

Vattenkemisk undersökning av Hagbyån 2003-2004, Naturvatten i Roslagen AB, 2004, läs här
     Bilaga 1 - Analysresultat, läs här

Vattenkemisk undersökning av Hargsån 2003, Naturvatten i Roslagen AB, 2003, läs här
     Bilaga 1 - Analysresultat, läs här

Samordnat miljökontrollprogram för Oxundaåns avrinningsområde, Oxundas vattenvårdsprojekt, 2003, läs här

Acceptabel belastning på sjön Norrviken, Sweco, 2003, läs här

Åtgärder inom Oxundaån, delen Vallentunasjön - Norrviken, Oxundaåns vattenvårdsprojekt, 2002, läs här

Bedömning av effekter och kostnader för vattenrenande åtgärder inom Oxundaåns avrinningsområde - delen Vallentunasjön Norrviken, WRS Uppsala AB, 2002, läs här