Välkommen till Oxunda Vattensamverkan

Oxundaåns avrinningsområde består av flertalet sjöar och vattendrag som alla ser olika ut, har olika förutsättningar och historia. Det som är gemensamt för en stor del av sjöarna och vattendragen är att de lider av övergödning och förhöjda halter av olika miljögifter. Inom avrinningsområdet har vi även en stor artrikedom, med arter såsom den rödlistade fiskarten asp (Aspius aspius) och Äkta målarmussla (Unio pictorum) samt Natura-2000 arten Nissöga (Cobitis taenia).
 

Bild 1: Asp. Illustration: Wilhelm von Wright 
Bild 2: Nissöga, Illustration: Linda Nyman, Artdatabanken
Bild 3: Äkta målarmussla, Foto: Håkan Holmberg

Vad kan du göra för att bidra till friskare sjöar och vattendrag i din närhet?

Det finns en rad olika faktorer som påverkar vattenkvaliteten i våra sjöar och vattendrag. Många av våra aktiviteter och val bidrar direkt eller indirekt med föroreningar och näringsämnen till våra vatten.

Allt vatten hänger ihop.
Om du tvättar bilen på din uppfart rinner det genom dagvattenbrunnen, genom ledningsnät och diken ut i våra sjöar och vattendrag – hela vägen till Mälaren. Det är från Mälaren samtliga kommuner inom Oxundaåns avrinningsområde får sitt dricksvatten. Därför är det extra viktigt att vi alla gör det vi kan för att se till att vi har god vattenkvalitet både idag och imorgon. Så kan vi fortsätta bada, fiska och dricka vårt vatten även i framtiden.

Förslag på val i din vardag som gör stor skillnad för våra vatten

 1. Var försiktig med vilket vatten du släpper ut i dagvattenbrunnarna.
  Ofta går dagvattnet rakt ut i närmaste vattendrag eller sjö, utan att renas!

- Tvätta därför inte bilen på gatan. Förutom att medlen du använder eller har använt på bilen tidigare kan vara skadliga för miljön så innehåller även det damm och smuts som finns på bilen miljöfarliga partiklar som inte hör hemma i våra sjöar eller vårt dricksvatten. Tvätta istället bilen i biltvättshallar då de är anpassade för att ta hand om det smutsiga vattnet.

- Töm inte heller poolen i dagvattenbrunnen. Avklorera poolvattnet och låt det sedan sakta rinna genom marken.

- Var noggrann med doseringen när du ska gödsla i din trädgård eller gräsmatta. Om du övergödslar kan överskottsnäringen att spolas av vid regn och istället hamna i närmaste sjö eller vattendrag där den bidrar till övergödning.

 1. Låt regn- och smältvatten rinna ner genom marken
  Om det är möjligt på din fastighet, försök att låta regn- och smältvatten rinna ner genom marken istället för att avledas till dagvattenbrunnar. Vattnet kan på detta sätt renas genom marken och potentiellt bidra till att fylla på våra grundvattenreserver. Dessutom slipper vattnet föra med sig smuts och föroreningar ner i dagvattentunneln. Och som vi nu redan vet, så renas detta vatten sällan innan det når våra sjöar och vattendrag.

  Läs mer om dagvatten på din fastighet här

   
   

 1. Släng ditt avfall där det hör hemma.
  Skräp som hamnar på gatan, i skogen eller i våra parker hamnar med hjälp av vind, regn och snösmältning så småningom i våra sjöar och vattendrag. Skräpet kan i sin tur brytas ned till nano- eller mikroplaster. Dessa små plastbitar bidrar till stora problem då bland annat fiskar och andra organismer äter dem. Detta gör att fisken konstant känner sig mätt utan att egentligen ha ätit, varför den efter en tid riskerar att svälta. Därutöver kan en del produkter läcka ur sig olika miljö- och hälsofarliga ämnen.

 2. Engagera dig och prata med din familj, vänner och grannar.
  Din granne kanske inte vet att bilschampot ofta spolas rakt ner i närmsta sjö! Du kan även passa på att uppmärksamma olika aktiviteter och informationsdagar såsom den årligen återkommande världsvattendagen samt biltvättardagarna. Följ din kommun på sociala medier och läs på kommunens hemsida för att få uppdateringar om vad som händer i just din kommun.

 3. Fortsätt läsa på om vattnen i din omgivning.
  Genom att ha kunskap har du även en del av verktygen för att göra bra val i din vardag för att hjälpa naturen och miljön och bidra till friskare vatten. Läs mer om din närmaste sjö eller vattendrag under fliken "Om Oxunda" eller på din kommuns hemsida.