Välkommen till Oxunda Vattensamverkan

Dagvatten

I samverkan sätter vi stort fokus på dagvatten. Alla kommuner är i en expanderande fas och behöver ta hand om sitt dagvatten på bästa sätt för att inte belasta sjöar och vattendrag. Senaste åren har vi tagit fram flera rapporter för att klargöra juridiken kring dagvatten och för att lära oss hur vi ska sköta de dagvattendammar som anlagts inom Oxunda avrinningsområde. Under 2014 fokuserade vi på att analysera och diskutera de framtagna rapporterna, samt erfarenhetsutbyte mellan kommunerna i dagvattenfrågan. Oxunda Vattensamverkan har en dagvattenpolicy som antogs år 2001 och aktualiserades år 2007.  En helt ny dagvattenpolicy togs fram under 2016.

Under 2017 fokuserades arbetet på att ta fram en broschyr om dagvattenhantering på enskilda fastigheter, samt ett utkast till informationsmaterial om översvämningshantering som vänder sig till Oxunda-kommunernas politiker och tjänstemän.

Dokument

Föroreningsbelastning, flöden och åtgärder för Väsjön, 2019, StormTac, läs här

Recipientberäkningar för sjöar och åar i Sollentuna och Upplands Väsby kommun, 2019, StormTac, läs här

Dagvatten på din fastighet - Viktig information till dig som fastighetsägare, A4-version för läsning samt utskrift finns här

Oxunda dagvattenpolicy 2016, Oxunda vattensamverkan 2016, A4-version för utskrift läs här.

Oxunda dagvattenpolicy 2016, Oxunda vattensamverkan 2016, informationsfolder om dagvattenspolicyn med kortfattad bakgrundsinformation om Oxunda vattensamverkan samt om det pågående dagvattenarbetet, läs här.

Dagvattnets föroreningar som potentiellt hot för en god ekologisk och kemisk status i ytvattnet, Examensarbete Ulrich Wimmer, 2014, läs här

Dagvatten i genomförandeavtal ABVA och BBR, Ekolagen Miljöjuridik, 2013, läs här

Skötsel av dagvattendammar - en handbok, WRS, 2013, läs här
Bilaga 1 - Lista över redskapsbärare, redskap och kostnader för olika skötselmetoder, läs här
Bilaga 2 - Checklista tillsyn av dagvattenanläggning, läs här
Bilaga 3 - Skötselprogram fördagvattenanläggning - malldokument, läs här
Bilaga 4 - Skötselprogram för dagvattenreningsanläggningar i Täby, läs här
Bilaga 5 - Enkätfrågor, läs här

Planbestämmelser för dagvattenhantering, Ekolagen Miljöjuridik, 2012, läs här

Upphävd Oxunda dagvattenpolicy- och åtgärdsbilaga, Oxunda Vattensamverkan, 2007, läs här

Dagvattennätverket 2005-2006, Vattensamverket, 2007, läs här

Industriellt dag- och avloppsvatten i Upplands Väsby, Åsa Berglund, examensarbete, 2003, läs här

Recipientundersökning 2002 Upplands Väsbykommun, ALcontrol Laboratories, 2004, läs här