Välkommen till Oxunda Vattensamverkan

Dagvatten

I samverkan sätter vi stort fokus på dagvatten. Alla kommuner är i en expanderande fas och behöver ta hand om sitt dagvatten på bästa sätt för att inte belasta sjöar och vattendrag. Senaste åren har vi tagit fram flera rapporter för att klargöra juridiken kring dagvatten och för att lära oss hur vi ska sköta de dagvattendammar som anlagts inom Oxunda avrinningsområde. Under 2014 fokuserade vi på att analysera och diskutera de framtagna rapporterna, samt erfarenhetsutbyte mellan kommunerna i dagvattenfrågan. Oxunda Vattensamverkan har en dagvattenpolicy som antogs år 2001 och aktualiserades år 2007.  En helt ny dagvattenpolicy togs fram under 2016.

Under 2017 fokuserades arbetet på att ta fram en broschyr om dagvattenhantering på enskilda fastigheter, samt ett utkast till informationsmaterial om översvämningshantering som vänder sig till Oxunda-kommunernas politiker och tjänstemän.