Välkommen till Oxunda Vattensamverkan

Dagvatten

I samverkan sätter vi stort fokus på dagvatten. Alla kommuner är i en expanderande fas och behöver ta hand om sitt dagvatten på bästa sätt för att inte belasta sjöar och vattendrag.

Under tidigare åren i samverkan har vi tagit fram flera rapporter för att klargöra juridiken kring dagvatten och för att lära oss hur vi ska sköta de dagvattendammar som anlagts inom Oxunda avrinningsområde.

Under 2016 tog Oxunda Vattensamverkan fram en förnyad dagvattenpolicy som tidigare gällde sedan 2001.

Under 2017-2018 fokuserades arbetet på att ta fram en broschyr om dagvattenhantering på enskilda fastigheter, samt informationsmaterial om översvämningshantering som vänder sig till Oxunda-kommunernas politiker och tjänstemän.

2019 arbetade vi med omvärldsbevakning i frågan kring dagvattnets påverkan på grundvattnet. Frågan visade sig vara dåligt utred i hela landet, därför lämnades den för vidare forskning och utredningar för myndigheter.

Under 2020 fokuserar vi på omvärldsbevakning samt erfarenhetsutbyte mellan kommunerna i dagvattenfrågan.