Välkommen till Oxunda Vattensamverkan

Dagvatten

I samverkan sätter vi stort fokus på dagvatten. Alla kommuner är i en expanderande fas och behöver ta hand om sitt dagvatten på bästa sätt för att inte belasta sjöar och vattendrag.

Under 2023 genomförs inget specifikt dagvattenprojekt.

Under 2021 tog vi fram en rapport över förslag till rättsligt skydd av allmänna diken inom detaljplanelagda områden. Rapporten fokuserade på vilka åtgärder som kan genomföras i detaljplaneskedet, under bygglovsskedet och under byggskedet för omkringliggande (privata) fastigheter. Rapporten innehåller ett antal verktyg som kommun och VA-huvudman kan använda sig av i de olika skedena.

Under 2019-2020 arbetade vi med omvärldsbevakning i frågan kring dagvattnets påverkan på grundvattnet. Frågan visade sig vara dåligt utred i hela landet, därför lämnades den för vidare forskning och utredningar för myndigheter.

Under 2017-2018 fokuserades arbetet på att ta fram en broschyr om dagvattenhantering på enskilda fastigheter, samt informationsmaterial om översvämningshantering som vänder sig till Oxunda-kommunernas politiker och tjänstemän.

Broschyren kan du läsa här »

Under 2016 tog Oxunda Vattensamverkan fram en förnyad dagvattenpolicy som tidigare gällde sedan 2001.