Välkommen till Oxunda Vattensamverkan

Sortera på titel Sortera på år Sortera på utgivare
Titel År Utgivare Typ
Minnesanteckningar från styrgruppsmöte, 2020-09-16 2020 Oxunda Vattensamverkan PDF Öppna
Kommunikationsstrategi, Oxunda Vattensamverkan 2020 Oxunda Vattensamverkan PDF Öppna
Minnesanteckningar från styrgruppsmöte, 2020-04-22 2020 Oxunda Vattensamverkan PDF Öppna
Sjöar och vattendrag i Oxundaåns avrinningsområde 2017-2019 2020 Naturvatten PDF Öppna
Oxunda Vattensamverkan Verksamhetsplan 2020 2020 Oxunda Vattensamverkan PDF Öppna
Minnesanteckningar från styrgruppens årsmöte, 2020-02-12 2020 Oxunda Vattensamverkan PDF Öppna
Sedimentundersökning 2016 - Oxundaåns avrinningsområde Översjön 2020 Bjerking PDF Öppna
Protokoll från möte med Oxunda Vattensamverkans politiska styrgrupp, 2019-11-13 2019 Oxunda vattensamverkan PDF Öppna
Protokoll från möte med Oxunda Vattensamverkans politiska styrgrupp, 2019-09-18 2019 Oxunda vattensamverkan PDF Öppna
Protokoll från möte med Oxunda Vattensamverkans politiska styrgrupp, 2019-04-10 2019 Oxunda vattensamverkan PDF Öppna
Oxunda vattensamverkan verksamhetsplan 2019 2019 Oxunda vattensamverkan PDF Öppna
Protokoll från möte med Oxunda Vattensamverkans politiska styrgrupp, 2019-02-13 2019 Oxunda vattensamverkan PDF Öppna
Recipientberäkningar för sjöar och åar i Sollentuna och Upplands Väsby kommun, 2019 2019 StormTac PDF Öppna
Föroreningsbelastning, flöden och åtgärder för Väsjön, 2019 2019 StormTac PDF Öppna
Dagvatten på din fastighet 2018 PDF Öppna
Protokoll från möte med Oxunda Vattensamverkans politiska styrgrupp, 2018-02-13 2018 PDF Öppna
Protokoll från möte med Oxunda Vattensamverkans politiska styrgrupp, 2018-04-10 2018 PDF Öppna
Protokoll från möte med Oxunda Vattensamverkans politiska styrgrupp, 2018-10-17 2018 PDF Öppna
Dagvatten på din fastighet - Viktig information till dig som fastighetsägare, A4-version för läsning samt utskrift finns 2018 PDF Öppna
Vattenkvalitet, plankton och vattenväxter i Vallentunasjön, 2018 2018 Naturvatten i Roslagen AB PDF Öppna
Miljöövervakningsprogrammet 2018-2023 2018 PDF Öppna
Verksamhetsplanen för 2018 antogs av Oxunda vattensamverkan på styrgruppsmötet i februari 2018 2018 PDF Öppna
Makrofyter i Norrviken, LIFE IP Rich Waters rapport, 2017 2017 Calluna PDF Öppna
Miljögifter i abborre i Norrviken, LIFE IP Rich Waters rapport, 2017 2017 Medins havs- och vattenkonsulter AB PDF Öppna
Protokoll från möte med Oxunda Vattensamverkans politiska styrgrupp, 2017-02-22 2017 PDF Öppna
Protokoll från möte med Oxunda Vattensamverkans politiska styrgrupp, 2017-04-26 2017 PDF Öppna
Protokoll från möte med Oxunda Vattensamverkans politiska styrgrupp, 2017-11-14 2017 PDF Öppna
Protokoll från möten med Oxunda Vattensamverkans politiska styrgrupp 2017 PDF Öppna
Presentation av Hushållningssällskapet om det pågående arbetet med jordbruksprojekten, 2017-02-22 2017 Hushållningssällskapet PDF Öppna
Slutredovisning Åtgärder för minskat kväve- och fosforläckage från hästgårdar inom Oxundaåns avrinningsområde, 2017 2017 PDF Öppna
Informationsbroschyr - Hästen och miljön inom Oxundaåns avrinningsområde, 2017 2017 Hushållningssällskapet, Oxunda vattensamverkan PDF Öppna
Slutrapporten för projekt LOVA 2017 Hushållningssällskapet, Oxunda vattensamverkan PDF Öppna
Sjöar och vattendrag i Oxundaåns avrinningsområde 2014-2016 - bilagor 2017 Naturvatten i Roslagen AB Excel Öppna
Sjöar och vattendrag i Oxundaåns avrinningsområde 2014-2016 2017 Naturvatten i Roslagen AB PDF Öppna
Presentation av miljöövervakningen 2016 2017 PDF Öppna
Sjöar och vattendrag i Oxundaåns avrinningsområde 2017 - Bilagor 2017 Naturvatten i Roslagen AB ZIP Öppna
Sjöar och vattendrag i Oxundaåns avrinningsområde 2017 2017 Naturvatten i Roslagen AB PDF Öppna
Presentation av miljöövervakningen 2017 2017 PDF Öppna
Databas (excel-dokument) Miljögifter i Oxunda avrinningsområde, senast uppdaterat 2017-01-31 2017 Excel Öppna
Sjöar och vattendrag i Oxundaåns avrinningsområde 2017 2017 Naturvatten i Roslagen AB PDF Öppna
Protokoll från möte med Oxunda Vattensamverkans politiska styrgrupp, 2016-02-24 2016 PDF Öppna
Protokoll från möte med Oxunda Vattensamverkans politiska styrgrupp, 2016-05-16 2016 PDF Öppna
Protokoll från möte med Oxunda Vattensamverkans politiska styrgrupp, 2016-11-16 2016 PDF Öppna
Oxunda dagvattenpolicy 2016, Oxunda vattensamverkan 2016, informationsfolder om dagvattenspolicyn med kortfattad bakgrundsinformation om Oxunda vattensamverkan samt om det pågående dagvattenarbetet 2016 PDF Öppna
Oxunda dagvattenpolicy 2016, Oxunda vattensamverkan 2016, A4-version för utskrift 2016 PDF Öppna
Miljögifter i Oxundaåns vattensystem 2016 2016 Naturvatten i Roslagen AB PDF Öppna
Rösjön status och belastningsutrymme, 2015 2015 WRS Uppsala AB PDF Öppna
Biomanipuleringsprojekt i Vallentunasjön - Årssammanställning, 2015 2015 Norconsult PDF Öppna
Rapport vattenkvalitet, plankton och vattenväxter i Vallentunasjön, 2015 2015 Naturvatten i Roslagen AB PDF Öppna
Protokoll från möte med Oxunda Vattensamverkans politiska styrgrupp, 2015-02-18 2015 PDF Öppna
Protokoll från möte med Oxunda Vattensamverkans politiska styrgrupp, 2015-05-20 2015 PDF Öppna
Protokoll från möte med Oxunda Vattensamverkans politiska styrgrupp, 2015-11-11 2015 PDF Öppna
Sjöar och vattendrag i Oxundaåns avrinningsområde 2015 2015 Naturvatten i Roslagen AB PDF Öppna
Miljögifter i Oxundaåns vattensystem, 2015 2015 Naturvatten i Roslagen AB PDF Öppna
Presentation av miljöövervakningen 2015 2015 Naturvatten i Roslagen AB PDF Öppna
Biotopkartering i Oxundaån 2014 2014 Naturvatten i Roslagen AB PDF Öppna
Dagvattnets föroreningar som potentiellt hot för en god ekologisk och kemisk status i ytvattnet, Examensarbete Ulrich Wimmer, 2014 2014 Ulrich Wimmer PDF Öppna
Sjöar och vattendrag i Oxundaåns avrinningsområde, 2014 2014 Naturvatten i Roslagen AB PDF Öppna
Undersökning av intern belastning och läckagebenägen sedimentfosfor i Norrviken, 2013 2013 Naturvatten i Roslagen AB PDF Öppna
Kompletterande underlag om internbelastningen från bottnarna, 2013 2013 PDF Öppna
Projekt - Edsån bygg om för öka vattenkvalitet och biologisk mångfald 2013 YouTube-video Öppna
Sammanställning av biotopkartering i Oxundaån 2013 2013 Naturvatten i Roslagen AB PDF Öppna
Lista över redskapsbärare, redskap och kostnader för olika skötselmetoder - Bilaga 5 - Enkätfrågor 2013 PDF Öppna
Lista över redskapsbärare, redskap och kostnader för olika skötselmetoder - Bilaga 4 - Skötselprogram för dagvattenreningsanläggningar i Täby 2013 PDF Öppna
Lista över redskapsbärare, redskap och kostnader för olika skötselmetoder - Bilaga 3 - Skötselprogram fördagvattenanläggning - malldokument 2013 PDF Öppna
Lista över redskapsbärare, redskap och kostnader för olika skötselmetoder - Bilaga 2 - Checklista tillsyn av dagvattenanläggning 2013 PDF Öppna
Lista över redskapsbärare, redskap och kostnader för olika skötselmetoder - Bilaga 1 - Lista över redskapsbärare, redskap och kostnader för olika skötselmetoder 2013 PDF Öppna
Skötsel av dagvattendammar - en handbok, 2013 2013 WRS Uppsala AB PDF Öppna
Dagvatten i genomförandeavtal ABVA och BBR, 2013 2013 Ekolagen Miljöjuridik AB PDF Öppna
Oxundaåns vattenkvalitet 1991-2012, 2013 2013 Länsstyrelsen Stockholm PDF Öppna
Sjöar och vattendrag i Oxundaåns avrinningsområde, 2013 2013 Naturvatten i Roslagen AB PDF Öppna
Rapport -Mot god status i Norrviken, 2012 2012 PDF Öppna
Planbestämmelser för dagvattenhantering, 2012 2012 Ekolagen Miljöjuridik AB PDF Öppna
Sjöar och vattendrag i Oxundaåns avrinningsområde 2009-2011 2012 Naturvatten i Roslagen AB PDF Öppna
Sjöar och vattendrag i Oxundaåns avrinningsområde 2012 2012 Naturvatten i Roslagen AB PDF Öppna
Jordbruk och djurhållning inom Oxunda - En liten presentation av en stor å i ett jordbrukslandskap och förslag till förbättringar, 2011 2011 Oxunda Vattensamverkan PDF Öppna
Jordbruk och djurhållning inom Oxundaåns avrinningsområde - beskrivning, bakgrund och förslag till åtgärder, 2011 2011 Oxunda Vattensamverkan PDF Öppna
Oxundaån avrinningsområde, 2011 2011 PDF Öppna
Karaktarisering av sjön Norrviken, 2007 2008 Stockholms universitet PDF Öppna
Fiskeundersökningar i Oxundaåns avrinningsområde - Edssjön, 2008 2008 Aquaresurs PDF Öppna
Sjöarna i Oxundaåns avrinningsområde 2006-2008 2008 Naturvatten i Roslagen AB PDF Öppna
Dagvattennätverket 2005-2006, 2007 2007 Vattensamverket PDF Öppna
Upphävd Oxunda dagvattenpolicy- och åtgärdsbilaga, 2007 2007 Oxunda Vattensamverkan PDF Öppna
Skolprojekt - Oxunda, arbetsmaterial 2006 PDF Öppna
Åtgärdsplan för biologisk mångfald inom Oxundaåns avrinningsområde, 2006 2006 Regionplane- och trafikkontoret PDF Öppna
Bottenfaunautvärdering för Fysingen, Upplands Väsby kommun, 2005 2005 Instutitionen för miljöanalys PDF Öppna
Vattenkemisk undersökning av Ravalnsbäcken 2004-2005 - Bilaga 1 - Analysresultat 2005 Naturvatten i Roslagen AB PDF Öppna
Vattenkemisk undersökning av Ravalnsbäcken 2004-2005 2005 Naturvatten i Roslagen AB PDF Öppna
Vattenkemisk undersökning av Edsån 2005 - Bilaga 2 - Klassificering enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för sjöar 2005 Naturvatten i Roslagen AB PDF Öppna
Vattenkemisk undersökning av Edsån 2005 - Bilaga 1 - Analysresultat 2005 Naturvatten i Roslagen AB PDF Öppna
Vattenkemisk undersökning av Edsån 2005 2005 Naturvatten i Roslagen AB PDF Öppna
Provfiskeundersökning i Vallentunasjön, 2004 2004 Patrik Lindberg, Fredrik Nöbelin PDF Öppna
Inventering av vandringshinder i Oxundaåns avrinningsområde, 2004 2004 Oxundaåns vattenvårdsprojekt PDF Öppna
Recipientundersökning 2002 Upplands Väsbykommun, 2004 2004 ALcontrol Laboratories PDF Öppna
Vattenkemisk undersökning av Hagbyån 2003-2004 - Bilaga 1 - Analysresultat 2004 Naturvatten i Roslagen AB PDF Öppna
Vattenkemisk undersökning av Hagbyån 2003-2004 2004 Naturvatten i Roslagen AB PDF Öppna
Acceptabel belastning på sjön Norrviken, 2003 2003 Sweco PDF Öppna
Norrviken och Väsjön Fosfor i vatten och sediment, 2003 2003 Vattenresurs PDF Öppna
Provfiskeundersökning i sjön Fysingen, 2003 2003 Patrik Lindberg, Fredrik Nöbelin PDF Öppna
Inventering av källor i Upplands Väsby kommun, 2003 - Bilaga 1 - Redovisning av inventering av källorna 2003 Patrik Hultstrand PDF Öppna
Inventering av källor i Upplands Väsby kommun, 2003 2003 Patrik Hultstrand PDF Öppna
Fisk i Oxundaåns avrinningsområde, Oxundaåns vattenvårdsprojekt, 2002 2003 Sweco PDF Öppna
Norrviken och Väsjön Fosfor i vatten och sediment, 2003 2003 Vattenresurs PDF Öppna
Recipientundersökning, Upplands Väsby kommun, 2003 2003 ALcontrol Laboratories PDF Öppna
Riktlinjer för hastgödselhantering inom Oxunda avrinningsområde, 2003 2003 Oxundaåns vattenprojekt PDF Öppna
Skyddszoner och våtmarker i jordbrukslandskapet, 2003 2003 Oxundaåns vattenprojekt PDF Öppna
Industriellt dag- och avloppsvatten i Upplands Väsby, Åsa Berglund, examensarbete, 2003 2003 Åsa Berglund PDF Öppna
Acceptabel belastning på sjön Norrviken, 2003 2003 Sweco PDF Öppna
Samordnat miljökontrollprogram för Oxundaåns avrinningsområde, 2003 2003 Oxundas vattenvårdsprojekt PDF Öppna
Vattenkemisk undersökning av Hargsån 2003 - Bilaga 1 - Analysresultat 2003 Naturvatten i Roslagen AB PDF Öppna
Vattenkemisk undersökning av Hargsån 2003 2003 Naturvatten i Roslagen AB PDF Öppna
Belastningsberäkning från enskilda avlopp med avseende på fosfor - inom Vallentunasjöns avrinningsområde och Täbys kommungränser, 2002 2002 Johanna Ledin PDF Öppna
Vallentunasjön Fosfor i vatten- och sediment, 2002 2002 Vattenresurs PDF Öppna
Bedömning av effekter och kostnader för vattenrenande åtgärder inom Oxundaåns avrinningsområde - delen Vallentunasjön Norrviken, 2002 2002 WRS Uppsala AB PDF Öppna
Åtgärder inom Oxundaån, delen Vallentunasjön - Norrviken, 2002 2002 Oxundaåns vattenvårdsprojekt PDF Öppna