Välkommen till Oxunda Vattensamverkan

Om Oxunda Vattensamverkan

Oxunda Vattensamverkans syfte är att bidra till att Mälarens vatten även i framtiden kan användas som dricksvatten för stora delar av regionen, samt att bevara en mångfald av växt- och djurarter och deras livsmiljöer i sjöarna och vattendragen. Samverkans arbetet ska också leda till ökad tillgänglighet till sjöar och vattendrag för det rörliga friluftslivet.

Oxunda vattensamverkan har funnits sedan 1998 och är ett mellankommunalt samarbete mellan Sollentuna, Järfälla, Upplands Väsby, Sigtuna, Vallentuna och Täby. Samverkan syftar till att arbeta för att sjöar och vattendrag; ska ha god ekologisk status till 2021, biologisk mångfald, natur och kulturvärden ska bevaras eller förbättras, begränsa och förhindra mänsklig påverkan och förorening. 

Inom samverkan genomförs miljöövervakning av sjöar och vattendrag samt projekt inom bland annat jordbruk, biologisk mångfald m.m. enligt politiskt beslutad verksamhetsplan. Samverkan genomför även kommunikations- och informationsinsatser riktat till de som bor, besöker och är verksamma inom avrinningsområdet. Detta för att sprida kunskap och engagemang om vatten- och miljöfrågor.

Verksamhetsplan 2019

Verksamhetsplanen för 2019 antogs av Oxunda vattensamverkan på styrgruppsmötet i april 2019, läs här