Jordbruksprojekt genomförda för bättre vattenkvalitet inom Oxunda avrinningsområde

2017-10-23

Oxunda vattensamverkan drev 2015-2017 i samarbete med Hushållningssällskapet AB drivit två olika projekt för att minska jordbrukets påverkan på våra vatten. Målen med projekten har varit att minska på belastningen av näringsämnen i vattendragen och sjöarna inom Oxunda. Bland annat har så kallad strukturkalkning av åkermark genomförts, samt åtgärder för att minska näringsläckaget från hästgårdar. Projekten är nu färdiga, och planering för fortsatta projekt pågår. Läs mer om projekten här.