Biologisk mångfald

Under 2013 sammanställdes vilka sträckor inom avrinningsområdet som är biotopkarterade. Under 2014 har vi tagit fram nya biotopkarteringar för några av de sjöar och vattendrag som tidigare saknade underlag. Underlaget kan användas för planering i kommunerna och för att kunna prioritera åtgärder för att öka den biologiska mångfalden i Oxundaåns sjöar och vattendrag. Nästa steg är att peka ut åtgärdsområden utifrån biotopkarteringarna. Detta arbete pågår under 2015.

 

Biotopkarteringar och andra dokument om biologisk mångfald finns här.