Välkommen till Oxunda Vattensamverkan

Edsån

Edsån är en musselrik å som flyter genom tätort och jordbruksmarker och är lekplats för den rödlistade fisken asp.

Sex av Sveriges åtta stormusselarter finns i Edsån. Fyra av dessa är sällsynta och en av dem, flat dammussla, är även rödlistad. Den rödlistade aspen leker i ån på våren. Videsnåren i våtmarkerna vid inloppet till Edssjön hyser ett rikt fågelliv. Området ingår i en av järvakilens värdekärnor. Fram tills för 150 år sedan var Edsån en huvudväg för tunga och långväga vattentransporter. De vidsträckta sankmarkerna, och därmed farleden, försvann i samband med att Norrviken och Edssjön sänktes.

Troligtvis finns abborre, braxen, gädda, mört, gös, björkna, gärs, löja, sarv, ruda, sutare, ål och lake i ån eftersom dessa arter förekommer i Väsbyån. Mellan 1 april och 31 maj råder fiskeförbud på asp.

Ån är belastad av näringsämnen från sjön Norrviken, Rotebros tätortsbebyggelse och de jordbruksmarker som ån rinner igenom.

Under åren 2013-2014 pågick ett arbete för att förbättra vattenmiljön i Edsån. Syftet med projektet var att gynna vattenkvaliteten och att förstärka naturvärdena kring ån. Edsån fick ett nytt slingrande lopp och våtmarker anlades kring ån. Projektet var ett samarbete mellan Sollentuna, Upplands Väsby kommun och markägaren. Åtgärden innebar även ökad tillgänglighet för boende och besökare i området.

Se en film om projektet här (länk till YouTube).

Fiskeundersökningar i Oxundaåns avrinningsområde - Edssjön, Aquaresurs, 2008, läs här