Välkommen till Oxunda Vattensamverkan

Norrviken

Norrviken är en mycket näringsrik sprickdalssjö med varierad natur och en storslagen landskapsbild. Strandpromenader finns längs den västra och norra stranden och sjön är värdefull för friluftsliv med flera badplatser, kanotsport, fiske och skridskoåkning på plogad bana.

Rapporten "Mot god status i Norrviken" färdigställdes 2012. Materialet syftar till att utgöra en modell för hur kommuner och andra aktörer inom vattenförvaltningen kan arbeta för att nå god status i sjöar. Kompletterande underlag om internbelastningen från bottnarna togs fram under 2013. Fortsatt åtgärdsplanering pågår med fokus på dagvatten samt tillrinningen från Hagbyån och Vallentunasjön.

I januari år 2017 startade EU projektet LIFE IP Rich Waters, vilket är en del av EU:s LIFE IP program. Projektet är det första inom LIFE IP programmet i Sverige och pågår till och med år 2024. Koordinering av projektet som involverar 35 aktörer från myndigheter, universitet, kommuner organisationer m.fl., sköts av Länsstyrelsen i Västmanland.

Syftet med projektet är att effektivisera åtgärdsarbetet inom Norra östersjöns vattendistrikt samt bidra till att vattendirektivet implementeras i hela Sverige. Projektet är uppdelat i fem temaområden; Miljögifter, fria vandringsvägar, vattenplanering, övergödning från internbelastning samt övergödning från externa källor, där varje tema har flera delprojekt.

Ett av delprojekten inom temat internbelastning gäller Norrviken, där övergödning länge varit ett problem som till stor del orsakats av historiska utsläpp av orenat avloppsvatten från hushåll och den jästfabrik som finns invid Norrviken. I dagsläget släpps inte orenat avloppsvatten ut men sjön belastas bl.a. av de redan befintliga näringsämnena som läcker ur sjöbotten. Projektet innefattar därför en aluminiumbehandling som minskar läckaget av näringsämnen ur sedimenten ut i den fria vattenmassan. Metoden är ett beprövat verktyg för att minska internbelastning och har tidigare genomförts i vatten både i Sverige och utomlands.

För att läsa mer om EU-projektet samt om de olika teman och delprojekt, vänligen besök den officiella webbplatsen för LIFE IP Rich Waters.

Miljögifter i abborre i Norrviken, LIFE IP Rich Waters rapport, Medins havs- och vattenkonsulter AB, 2017,  läs här

Makrofyter i Norrviken, LIFE IP Rich Waters rapport, Calluna, 2017, läs här

Undersökning av intern belastning och läckagebenägen sedimentfosfor i Norrviken, Naturvatten, 2013, läs här

Karaktarisering av sjön Norrviken, Stockholms universitet, 2007, läs här

Norrviken och Väsjön Fosfor i vatten och sediment, Vattenresurs, 2003, läs här

Acceptabel belastning på sjön Norrviken, Sweco, 2003, läs här