Välkommen till Oxunda Vattensamverkan

Vallentunasjön

Vallentunasjöns vattenkvalitet behöver förbättras. Därför genomför Täby och Vallentuna tillsammans ett restaureringsprojekt som ska återställa den ekologiska balansen i Vallentunasjön och göra den mer tilltalande för bad och båtliv. Fiskbeståndet är i obalans på grund av övergödning. Det finns för mycket vitfisk i sjön. Genom att fiske bort mört, braxen, och annan vitfisk får alla djurplankton, som äter växtplankton, större chans att överleva. Växtplankton ska därigenom minska.

Rapport vattenkvalitet, plankton och vattenväxter i Vallentunasjön, Naturvatten 2015, läs här

Biomanipuleringsprojekt i Vallentunasjön - Årssammanställning, Norconsult 2015, läs här

Provfiskeundersökning i Vallentunasjön, Patrik Lindberg, Fredrik Nöbelin, 2004, läs här

Vallentunasjön Fosfor i vatten- och sediment, Vattenresurs, 2002, läs här

Belastningsberäkning från enskilda avlopp med avseende på fosfor - inom Vallentunasjöns avrinningsområde och Täbys kommungränser, Johanna Ledin, 2002, läs här

Du kan även läsa mer på Täby kommuns hemsida eller på Vallentuna kommuns hemsida.