Edsån

Kort fakta

Edsån är en musselrik å som flyter genom tätort och jordbruksmarker och är lekplats för den rödlistade fisken asp.

Sex av Sveriges åtta stormusselarter finns i Edsån. Fyra av dessa är sällsynta och en av dem, flat dammussla, är även rödlistad. Den rödlistade aspen leker i ån på våren. Videsnåren i våtmarkerna vid inloppet till Edssjön hyser ett rikt fågelliv. Området ingår i en av järvakilens värdekärnor. Fram tills för 150 år sedan var Edsån en huvudväg för tunga och långväga vattentransporter. De vidsträckta sankmarkerna, och därmed farleden, försvann i samband med att Norrviken och Edssjön sänktes.

Troligtvis finns abborre, braxen, gädda, mört, gös, björkna, gärs, löja, sarv, ruda, sutare, ål och lake i ån eftersom dessa arter förekommer i Väsbyån. Mellan 1 april och 31 maj råder fiskeförbud på asp.

Ån är belastad av näringsämnen från sjön Norrviken, Rotebros tätortsbebyggelse och de jordbruksmarker som ån rinner igenom.

Åtgärder

Under åren 2013-2014 pågår ett arbete för att förbättra vattenmiljön i Edsån. Syftet med projektet är att gynna vattenkvaliteten och att förstärka naturvärdena kring Edsån. Ån får ett nytt slingrande lopp med våtmarker i några av slingorna. Projektet är ett samarbete mellan Sollentuna och Upplands Väsby kommun och markägaren. Ökad tillgänglighet för boende och besökare i området blir också ett resultat.

Se en film om projektet här (länk till YouTube).

Läs mer om Edsån här eller använd sökfunktionen uppe till höger på sidan.